جلسه خصوصی تاریخ شفاهی، مورخ 9 بهمن ماه ماه 1395
رده بندی سند: 
آلبوم تصاویر: