جلسه خصوصی تاریخ شفاهی، مورخ 7 اسفند ماه ماه 1395
رده بندی سند: 
آلبوم تصاویر: