جلسه خصوصی تاریخ شفاهی، مورخ 17 مهر ماه ماه 1395
رده بندی سند: 
آلبوم تصاویر: