جلسه خصوصی تاریخ شفاهی، مورخ 17 شهریور ماه 1395
رده بندی سند: 
آلبوم تصاویر: