جلسه خصوصی تاریخ شفاهی، مورخ 16 اردیبهشت ماه 1396
رده بندی سند: 
آلبوم تصاویر: