جلسه خصوصی تاریخ شفاهی، مورخ 15 آبان ماه ماه 1395
رده بندی سند: 
آلبوم تصاویر: