جلسه خصوصی تاریخ شفاهی، مورخ 13 آذر ماه ماه 1395
رده بندی سند: 
آلبوم تصاویر: