معرفی کلی پروژه تاریخ شفاهی شرکت های مهندسین مشاور
  • طرح مساله :

ساخت پروژه های بزرگ و خاص در ایران با فناوری های جدید زمانه همواره با نگرانی هایی همراه بوده است.

ایده ارجاع کار به مهندسان مشاور برای طراحی پروژه های عمرانی، منجر به تاسیس شرکتهای مهندس مشاور در بخش خصوصی گردید تا بدین نحو بتوانند در فرایند عمران و ابادانی کشور خود سهیم باشند. از این رو به لحاظ تاریخی شناخت نحوه تاسیس اولین شرکتهای مهندس مشاور و چگونگی مشارکتشان در طراحی پروژه های ملی حایز اهمیت است.

 

  • هدف: پژوهش حاضر سعی دارد چگونگی شکل گیری اولین شرکتهای مهندس مشاور در ایران را به لحاظ وجوه تاریخی آن روشن نماید و نقش افراد کلیدی را در طراحی پروژه های ملی روشن نماید.
رده بندی مقاله: