معرفی کلی پروژه تاریخ شفاهی آنلاین

یکی از اهداف "موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر"، راه اندازی تاریخ شفاهی بصورت آنلاین می باشد. در این خصوص برای اولین بار در تاریخ شفاهی، دو پروژه تعریف و با کمک اعضای گروه و با استفاده از اطلاعات و مدارک منتشر شده در صفحات مجازی و گروه ها و خبرگزاری های فعال در فضای مجازی، بصورت آنلاین، وقایع، گفته ها، نقدها و اعلام نظر کارشناسان مربوطه، شاهدان عینی و شهروند خبرنگاران و نیز سایر مستندات وابسته از قبیل: عکس، گرافیک و کارتون، موزیک، اشعار مختلف مرتبط با موضوع و غیره، در قالب یک مجموعه گردآوری و با دسته بندی موضوعی، ثبت و آرشیو گردید.

این مجموعه ها می تواند در اختیار گروه های تحقیق و آماری و دانشجویان و نیز سایر علاقه مندان به وقایع آنلاین، مورد استفاده علمی و فنی قرار گیرد. لازم به ذکر است که دو پروژه انجام شده، تاریخ شفاهی حادثه پلاسکو و تاریخ شفاهی انتخابات شورای شهر تهران، به دلیل ماهیتشان و ارتباط با مهندسی کشور (اولی بدلیل ساختمان پلاسکو و معماری آن و دومی بدلیل حضور فعال جامعه مهندسی کشور در انتخابات شورای شهر تهران) انتخاب شدند و فارغ از هر گونه جهت گیری سیاسی، صرفا به ثبت وقایع بدون هیچگونه اظهار نظر جناحی صورت گرفته و در تجربه اول موسسه، موفق بوده و امید است با رفع نواقص در چگونگی جمع آوری اطلاعات ونیز دستیابی به منابع موثق و آنلاین، پروژه های بعدی منسجم تر ارائه گردد.

رده بندی مقاله: