موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران قصد دارد در راستای حفظ، الگوسازی و مستند سازی معماری معاصر ایران اقدام به تهیه آرشیوی از معماران ایرانی برنده در رویدادهای ملی و جهانی نماید.

بدین سبب از کلیه معماران و شهرسازان ایرانی، که موفق به کسب هرگونه افتخار و جایزه ملی و بین المللی گردیده اند، دعوت می گردد تا این موسسات را در این زمینه یاری نمایند.

این پروژه هیچ گونه محدودیتی در سن معماران کشور و سال کسب افتخار ندارد.

به افراد شرکت کننده در این پروژه گواهی عضویت در بخش آرشیو موسسه اعطا می گردد.

برای آغاز فرآیند و اطلاع از نحوه انجام پروژه به آدرس iranswinners@chmail.ir ایمیل بزنید.
لطفا در ایمیل ارسالی رزومه، نام آوردگاه جهانی، سال و عنوانی که موفق به کسب آن گردیده اید را شرح دهید.
ضمنا می توانید لیستی از فعالیت ها و پروژه های جاری موسسه را در اینجا بازدید نمایید.
ما برای ادامه پروژه با شما ارتباط برقرار می نماییم

مدیر اجرایی پروژه : علیرضا عظیمی حسن آبادی
تحت نظارت : سید علیرضا قهاری

رده بندی مقاله: