تاریخ شفاهی کاخ گلستان

در تهیه این تاریخ شفاهی از اطلاعات کسانی که در مرمت و نگهداری بنای با ارزش کاخ گلستان از دهه 40 تا کنون نقش داشته‌اند،‌ استفاده می‌ کنیم،‌ چون این بنا به دوران معاصر متعلق است و باید روند بازسازی،‌ مرمت و نگهداری از آن برای همیشه در تاریخ ثبت شود.