تاریخ شفاهی محمد امین میرفندرسکی - گویی مردی اینجا بوده است

محمد امین میرفندرسکی،چهره ای محبوب از زمان دانشجویی خود در بین دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود. علت این محبوبیت در اخلاق او،در دست توانمند او و در دایره وسیع اطلاعات او بود.پس از قبول پست سرپرستی هنرهای زیبا،بنیان آموزش معماری در آن دانشکده را که از زمان افتتاح آن(قریب 40 سال، پیش از آن)متحول نشده بود را رفرم کرد. او با تجاربی که از زمان تحصیل خود در ایتالیا داشت بنیان جدیدی بنا نهاد که بطور خلاصه" متعلم محور" بود .مسایل مختلف اجتماعی،سیاسی،هنری و رمانتیک را نه فقط در الفاظ بلکه بطور عملی وارد فضای آتلیه می کرد تا روش طراحی و آن اسلوب ذهنی دانشجو را در هم شکند و طرحی نو در اندازد.پس از او،تا امروز یعنی 40 سال بعد هنوز آموزش معماری ایران دچار انتقادات اساسی است و کسی پس از او بحث رفرم را آنگونه که او فاش کرد،مطرح نکرده است.

اما دوران او بسیار زود سرآمد و پست وی تحویل داده شد و برنامه های او نیمه تمام باقی ماند.امروز ما شاهد این هستیم که جهان بر محیط های یادگیری تاکید دارد و اسلوبی برای آن ترسیم می کند که مطالعه آن مارا به یاد کلاسها و سخنرانی های آتشین محمد امین میرفندرسکی می اندازد.تاریخ شفاهی برنامه ای هدفمند برای مشخص کردن ابعاد این دیدگاه است.